Garanti Şartları

1-) Ürünlerimizin garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.

2-) Teslim edilen ürünün sipariş anında belirtilen özelliklere uymaması durumunda doğru ürün talebi için itiraz ve talep süresi teslim tarihinden itibaren on (10) gündür. Bu süre içinde itiraz ve talepte bulunulmaması durumunda teslim edilen ürün kabul edilmiş sayılır. İtirazın kabulü halinde, ürünün teslim tarihinden itibaren on (10) gün içerisinde kurumumuza göndermesi gerekir. Uzmanlarımızın incelemesi sonucunda, ürünün hiç kullanılmadığı ve müşteri kaynaklı bir hata arızanın oluşmadığı rapor edilirse, sipariş esnasında talep edilen ürün müşteriye gönderilir. Değişen ürünün müşteriye gönderilmesi süresi yanlış ürünün kurumumuza gelmesinden itibaren maksimum üç (3) aydır.

3-) Ürüne ait teknik bilgiler bu kullanma kılavuzunda “Ürün Kimliği” bölümünde yer almaktadır.

4-) Hatalı-arızalı ürünle beraber Ruhsat-Tezkere ve fatura fotokopisi ibraz edilmemesi durumunda itiraz ve talepler dikkate alınmaz ve ürün konusunda hiçbir işlem yapılmaz.

5-) Ürünlerimizi meydana gelen hata ve arızalarda fişek yatağı haznesi boş vaziyette müşterinin talep ettiği kargo, posta ve nakliye şekli ile gönderilir. Nakliye esnasında meydana gelen arıza ve hasarlardan kurumumuz sorumlu değildir.

6-) Ürünlerimizin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır. Kullanıcı tarafından muhafazası bakımı ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması esnasında meydana gelen hata ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna ulaştığı tarihten itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapamaz. Ürünlerimizde meydana gelen hata ve arızaların Garanti kapsamına girip girmediği ancak ürünün kurumumuzda satış sonrası servis ve kalite kontrol uzmanlarımızın verdiği rapor ile kesinlik kazanır.

8-)Garanti süresi dolmuş ürünün arızalanması veya bakım gerektirmesi durumunda,ürüne ilişkin tamir ve bakım süresi uzman personel tarafından değerlendirilip,kullanıcıya bildirilir.

9-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında ücret talep etmeksizin Kurumumuz tarafından tamiri yapılacaktır.

10-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızalarının maldan yararlanmamayı sürekli kılması,

- 20 iş günü tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Firmanın servis istasyonunun düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

11-) Malın kullanıma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

12-)Ürünlerimizin kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar bu kullanma kılavuzunda yer almaktadır.

13-)23.02.1995 tarihli ve 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanuna göre kullanım ömrü on (10) yıldır.

14-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.