SALES & SUPPORT

YARI OTOMATİK KULLANIM KILAVUZU

İndir

XR 7 KULLANIM KILAVUZU

İndir

ATROX KULLANIM KILAVUZU

İndir

OVIS KULLANIM KILAVUZU

İndir

OVIS B 08 KULLANIM KILAVUZU

İndir

XR 8 KULLANIM KILAVUZU

İndir

GARANTİ ŞARTLARI

     1. Ürünlerimizin garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.

     2. Teslim edilen ürünün sipariş anında belirtilen özelliklere uymaması durumunda doğru ürün talebi için itiraz ve talep süresi teslim tarihinden itibaren on (10) gündür. Bu süre içinde itiraz ve talepte bulunulmaması durumunda teslim edilen ürün kabul edilmiş sayılır. İtirazın kabulü halinde, ürünün teslim tarihinden itibaren on (10) gün içerisinde kurumumuza göndermesi gerekir. Uzmanlarımızın incelemesi sonucunda, ürünün hiç kullanılmadığı ve müşteri kaynaklı bir hata arızanın oluşmadığı rapor edilirse, sipariş esnasında talep edilen ürün müşteriye gönderilir. Değişen ürünün müşteriye gönderilmesi süresi yanlış ürünün kurumuza gelmesinden itibaren maksimum üç (3) aydır.

     3. Ürüne ait teknik bilgiler bu kullanma kılavuzunda “Teknik Özellikler” bölümünde yer almaktadır.

     4. Hatalı-arızalı ürünle beraber fatura fotokopisi ibraz edilmemesi durumunda itiraz ve talepler dikkate alınmaz ve ürün konusunda hiçbir işlem yapılmaz.

     5. Ürünlerimizi meydana gelen hata ve arızalarda atım yatağı haznesi boş vaziyette müşterinin talep ettiği kargo, posta ve nakliye şekli ile gönderilir. Nakliye esnasında meydana gelen arıza ve hasarlardan kurumumuz sorumlu değildir.

     6. Ürünlerimizin bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır. Kullanıcı tarafından muhafazası bakımı ve kullanma kılavuzundan yer alan hususlara aykırı kullanılması esnasında meydana gelen hata ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

     7. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna ulaştığı tarihten itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapamaz. Ürünlerimizde meydana gelen hata ve arızaların Garanti kapsamına girip girmediği ancak ürünün kurumumuzda satış sonrası servis ve kalite kontrol uzmanlarımızın verdiği rapor ile kesinlik kazanır.

     8. Garantisi dolmuş ürünün arızalanması veya bakım gerektirmesi durumunda, ürüne ilişkin tamir ve bakım süresi uzman personel tarafından değerlendirilip, kullanıcıya bildirilir.

     9. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında ücret talep etmeksizin Kurumumuz tarafından tamiri yapılacaktır.

     10. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; 

          a. Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya üretici tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızalarının maldan yararlanmamayı sürekli kılması,  

          b. Firmanın servis istasyonunun düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

     11. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından veya servis haricinden başka bir servis tarafından işlem görmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

     12. Ürünlerimizin kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar bu kullanma kılavuzunda yer almaktadır.

     13. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

     14. Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

İçerik detaylı açıklaması

YİVSİZ AV TÜFEĞİ SATIN ALMA BELGESİ

Polis Bölgesinde Yaşayan Vatandaşlar İçin;

Aşağıdaki evrakları hazırlayıp kayıtlı olduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat etmeniz gerekmektedir.

 1. Dilekçe (İndirmek için tıklayın: https://www.huglu.com.tr/upload/files/yivsiz-dilekce-polis-bolgesi.docx)

 2. Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı)

 3. 4 Adet Fotoğraf

 4. Yivsiz Tüfek Vergisi (Vergi Dairesine)

 5. Ziraat Bankası'na değerli kart bedeli yatırılacak

 6. Başvuru sahipleri, vergi dairesinden 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi kapsamında 5.000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olup olmadığını gösterir belge. (Müracaat tarihi itibariyle evrak son on beş gün içinde alınmış olacaktır.)

 

Jandarma Bölgesinde Yaşayan Vatandaşlar İçin;

Aşağıdaki evraklar hazırlandıktan sonra https://vatandas.jandarma.gov.tr/ElektronikBasvuruIslemleri/Account/EDevletYonlendir adresinden e-Devlet şifreniz ile giriş yapıp evraklarınızı sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Ardından size bir randevu verilecek ve randevu tarihinde evrakların aslı ile bağlı bulunduğunuz jandarma karakoluna gitmeniz gerekecektir.

 1. Dilekçe (İndirmek için tıklayın: https://www.huglu.com.tr/upload/files/yivsiz-dilekce-jandarma-bolgesi.docx)

 2. Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı)

 3. Harç Makbuzu

 4. Yivsiz Tüfek Vergisi (Vergi Dairesine)

 5. Ziraat Bankası'na değerli kart bedeli yatırılacak

 6. Başvuru sahipleri, vergi dairesinden 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi kapsamında 5.000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olup olmadığını gösterir belge. (Müracaat tarihi itibariyle evrak son on beş gün içinde alınmış olacaktır.)

 

YİVLİ AV TÜFEĞİ SATIN ALMA BELGESİ

Yivli Tüfek Satın Alma Belgesi İçin;

 1. Dilekçe (İndirmek için tıklayın: https://www.huglu.com.tr/upload/files/yivli-tufek-dilekce.docx)

 2. Yarım kapak karton dosya,

 3. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir,

 4. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak Psikiyatri, Ortopedi, Nöroloji, Göz, KBB ve Dahiliye dallarını kapsayacak şekilde düzenlenen sağlık kurulu raporu). *Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.

 5. 4 Adet renkli vesikalık fotoğraf, (Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)

 6. Süresi dolan taşıma/bulundurma ruhsatlarının yenilenmesi veya bulundurma ruhsatlı silahlarda adres değişikliği gibi işlemlerde, silahlar yol belgesi alınmak suretiyle tespit için ruhsat veren birime getirilecektir. MKE kurumundan yeni silah alınması halinde silah ve fatura aslının 60 gün içerisinde ruhsat düzenleyen birime ibrazı zorunlu olup, bu sürenin aşılması halinde adli işlem başlatılır. MKE Kurumundan alınan silahlar için düzenlenen fatura düzenlendiği tarihten itibaren 7 gün süre ile yol belgesi yerine geçerli olup, 7 günden sonra yapılacak nakillerde ruhsat verecek birimden yol belgesi düzenlenmesi gerekir.

 7. Silah Taşıma/Bulundurma ruhsatı harç bedeli yatırılıp makbuz getirilecek.

 8. Başvuru sahipleri adlarına müracaat tarihi itibariyle son 15 (on beş) gün içerisinde alınmış, 6183 Sayılı Kanunun 22/A bendi kapsamında 2000 (iki bin) Lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge getirilecek.